Merkezimiz

Üniversitemizde Haziran 2010 tarihinde faaliyete geçen Projeler Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, ülkemizde yürütme ve yönetimi DPT- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi-Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme (Leonardo da Vinci, Grundtving, Comenius) Gençlik Programları (Youth) FP7. Çerçeve Programlarının yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Ayrıca uluslararası Teknik destek ihalelerinin yürütülmesi de merkezimiz tarafından gerçekleştirilir. Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti de veren Merkezimiz ayrıca, Avrupa ve diğer yabancı ülkelerden gelen üniversite temsilcileri ile yapılabilecek karşılıklı anlaşmalar için ön görüşmeler yapmak, üniversiteyi bu programlarla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil etmek gibi faaliyetleri yürütmektedir. 

Kurulma Gerekçesi

Gazi Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma oranının artırılması, bilimsel ve toplumsal projelerin kalitesinin ve sayısının arttırılması, kamu ve özel sektöre projeler konusunda danışmanlık sağlanması, öğretim elemanların hibe kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması ve üniversite bünyesinde mevcut yürütülen projelerin koordinasyonunun sağlanmasıdır. 

Merkezin Kurulma Amacı ve Önceliği

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projelerinin dışında öğretim üyeleri tarafından AB IPA, Ulusal Ajans, FP7, DPT, TUBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansları ve diğer projelerin yapılması gerek milli ekonomik kalkınma gerekse üniversite ve sivil toplum kuruluşları dayanışması, üniversite-sanayi işbirliği açısından önem arz etmektedir. Bu anılan projeler sayesinde hem üniversitemizde yapılacak bilimsel çalışmalara fon sağlanmakta hem de yeni fikirler somut bir şekilde ve ucuz bir finansman ile ekonomiye kazandırılmaktadır. Üniversitemiz büyük projelerle ekipman, laboratuar, bilgisayar ve sarf malzemelerini bu projelerden karşılayabilecek akademik etkinlikler (çalıştay, seminer, konferans), mesleki eğitim ve yabancı dil kursları gibi kapasiteyi artırmaya yönelik aktiviteler yine projeler tarafından kısmen desteklenecektir.

Merkez projelerin muhasebeleştirilmesini, kaynakların kullanımını etkin hale getirerek proje çıktılarının bilimsel ve toplumsal çalışmalarda daha kolay kullanılabilirliğini sağlayacaktır. Proje sayısının artmasıyla üniversitenin uluslar arası hareketliliği, yayın sayısı ve öğretim elemanlarının akademik bakışı değişecektir. Projelerin çoğunun yabancı ortaklı gerçekleştirilmesi öğretim üyelerinin yurtdışı tecrübelerinin artmasını da sağlamaktadır. Proje tabanlı düşünme, akademik çalışmalarını projelendirme alışkanlıklarında gelişme olacaktır. Uluslararası ve ulusal projelerin kalitesinin artmasına da katkı sağlayacak merkez projelerin çarpan etkisiyle daha fazla projenin içerisinde üniversitemizin yer almasına katkı sağlayacaktır.

Merkez hem öğretim elemanlarının yanına öğrencilerimize de katkı sağlayacak olup, projelerde yer alan hareketlilikler kapsamında öğrencilerimiz yurt dışına çıkma, yabancı dil becerilerini geliştirme ve projelerde çalışarak istihdam imkanları yakalayacaklardır. Projelerde geliştirilen modül, kurulan laboratuar yada ekipmanlarla daha kaliteli bir öğrenme ortamı yakalayacaklardır. Tüm bu aktiviteler gerçekleşirken üniversitemize mali bir yük getirmeyecektir.

Bunların yanı sıra halen yürümekte olan projelerin sözleşmelerinin, proje çıktılarının, ihale dosyalarının, ara ve final raporlarının gelecek yıllarda yapılacak denetimler için saklanması, harcama belgelerinin uygunluğunun sağlanması, sigorta primi, amortisman, gelir vergisi gibi kalemlerden üniversitenin zarara uğramaması için Proje Koordinasyon ve Uygulama Merkezi’ne ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bağlamda merkezin amaçları şunlardır :

 • Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,

 • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi yada gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

 • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,

 • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

 • Proje yönetimi süreçlerini izlemek,

 • Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,

 • Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak, 

 • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,

 • Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,

 • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmaktır.

 

Merkezin bu amaçlara ulaşmak üzere yürüteceği faaliyetler ise şunlardır :

 • Eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetleri

 • Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek,

 • Öğretim elemanlarına, proje hazırlama ve uygulama aşamasındaki teknik konularda destek vermek,

 • Proje yönetimi konusunda birimlerde seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

 • Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak,

 • Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,

 • Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

 • Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

 • Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek,

Proje Yönetimi
 • Proje Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, üniversite adına sunulan projelerin ön değerlendirmesini (idari kontrol) yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, kurum ve öğretim elemanlarına geri göndermek,

 • Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulamasının izlenmesi, raporlandırılması ve sonlandırılmasını takip etmek, 

 • Hibe sözleşmelerine, sözleşme makamınca yayımlanan idari ve mali kurallara uygun harcamaların gerçekleşmesini sağlamak,

 • Gerekli kaynakların (personel, alt sözleşmeler, satın almalar, fatura takibi, lisansüstü öğrenci görevlendirmeleri, vb.) temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi, proje ortakları ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimini sağlamak

 • Proje kaynaklarının doğru, proje amacına uygun ve etkin kullanımını sağlamak,

 • Proje çıktılarının erişebilirliğini sağlamak,

 • Ulusal ve uluslar arası proje yada teknik destek ihalelerine ortak yada koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak,

 • Proje ya da programların teknik destek, hizmet alımı, danışmanlık gibi ihalelerine girmek, kazanılması durumunda teknik şartnamede belirtilen uygulamaları gerçekleştirmek,

 • Ulusal ve uluslar arası proje pazarları organize etmek,

Diğer Faaliyetler

 • Öğretim elemanlarının çalışma alanları ve ilgileri ile Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak,

 • Arşiv özelliği olan bilgileri veri tabanında depolamak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Proje Koordinasyon ve Uygulama Merkezinin web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak,

 • Ulusal ve uluslar arası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek, 

 • Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik “faaliyet raporları“ yayınlamak,

 • Araştırma alanına ilişkin konularda bilgisini artırmak, uluslararası toplantılara katılmak üzere yurt dışına kısa süreli gidecek araştırmacılara destek vermek; yurt dışından bu amaçla gelecek olanlara imkân sağlamak; uluslar arası düzeyde başarılı çalışmaları ödüllendirmek, ulusal ve uluslar arası projelere izleme ziyareti gerçekleştirmek, 

 • Gazi Üniversitesi tarafından verilecek uluslar arası anlamda diğer görevleri yapmak.