Yönetmelik - Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmelik

15 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27760

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

             b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez: Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Uygulama Merkezini,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

             e) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

             f) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

             g) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

             ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,

             b) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

             c) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,

             ç) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

             d) Proje yönetimi süreçlerini izlemek,

             e) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,

             f) Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

             g) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,

             ğ) Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,

             h) Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 − (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

             a) Merkezin eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetleri şunlardır:

             1) Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, proje hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki teknik konularda destek vermek,

             2) Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak,

             3) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,

             4) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

             5) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

             6) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.

             b) Merkezin proje yönetimi faaliyetleri şunlardır:

             1) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, kurum ve öğretim elemanlarına geri göndermek,

             2) Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulanmasının izlenmesi, raporlandırılmasını ve sonlandırılmasını takip etmek,

             3) Gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi, proje ortakları ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimini sağlamak,

             4) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak,

             5) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

             c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

             1) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak,

             2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek,

             3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimler

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 − (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Müdür Yardımcıları,

             c) Yönetim Kurulu,

             ç) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             ç) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

             e) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak,

             f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

             Müdür yardımcıları ve görevleri

             MADDE 10 − (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

             Yönetim kurulu

             MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversitenin öğretim elemanları arasından göstereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

             (3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

             (4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 12 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak,

             c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak,

             ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

             d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 13 − (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen en çok sekiz öğretim üyesinden oluşur.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 14 − (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

             b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

             Birimler

             MADDE 15 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

             (2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 16 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 18 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.